Detaljplan för Sågmon skrotas

Katrineholms kommun hade planer på att bygga bostäder vid Öja, men mark- och miljööverdomstolens beslut som innebär att säga nej till detta innebär att den nya detaljplanen för Sågmon skrotas av kommunen. Detta är naturligtvis ett bakslag för Katrineholms målsättning att år 2030 vara 40 000 invånare.

Kommunens tanke bakom den nya detaljplanen var att möjliggöra byggande av bostäder i Sågmon. Förslaget till ny detaljplan har legat på is under tiden som den juridiska processen vid Öja, som är beläget vid Sågmon. Redan 2014 antog kommunfullmäktige detaljplanen för Öja, men den överklagades sedermera av invånare i Sågmon. Det ledde till att mark- och miljööverdomstolen i mars i år upphävde detta beslut, då de menar att det inte framgår av detaljplanen hur kommunen skulle lösa den utfart som i planen finns till riksvägen. Domstolen hade främst frågetecken om hur kollektivtrafiken skulle anslutas.

Ett bakslag men inget nederlag

När kommunen nekades den utfart och väg till riksvägen som framgick av planen, menar ordföranden i bygg- och miljönämnden på Katrineholms kommun, Martin Edgélius, att kommunens bedömning är att man inte kan fortskrida med den nya detaljplanen för Sågmon. Detta då kommunen hävdar att mark- och miljööverdomstolen förmodligen även kommer tycka till om samma aspekt av den planen. Därför har kommunens bygg- och miljönämnd alltså bestämt sig för att lägga ner uppdraget med att ta fram en ny detaljplan för Sågmon. Enligt Edgélius får domstolens beslut således tråkiga konsekvenser för både Sågmon och Öja.

Kommunens mål att nå 40 000 invånare till år 2030 står dock fast, och så även målet att tills dess ha byggt 4 000 nya bostäder. Katrineholm har haft en positivt befolkningsutveckling sedan 2007. Befolkningen ökar och kommunen ser naturligtvis gärna att denna utveckling håller i sig. Den stora utmaningen med befolkningsmålet är att nya bostäder måste byggas. Katrineholms kommun vill låta alla personer som önskar slå sig ner i kommunen kunna göra det.

Bristen på bostadsrätter nämns som ett problem. Såväl bostadsrättspriserna som priserna på villor har stigit mer i Katrineholm än i Sverige i genomsnitt, vilket är ett annat problem som har identifierats. Detta har lett till att rörligheten på bostadsmarknaden i Katrineholm har avtagit. Nu planeras dock för såväl hyresrätter som bostadsrätter och även andra former av boenden. Nu när kommunen nekas bygga bostäder i Öja och Sörmon tvingas man dock gå tillbaka till ritbordet och försöka hitta andra områden där dessa bostäder kan byggas.